Skip to main content

Arcada 2018 – Något gammalt, något nytt

För Arcada var 2018 ett omvälvande år på flera sätt. Rektorsbyte i maj, ny organisation i augusti, pågående hallbygge och framgångsrik medelinsamlingskampanj var några av de stora händelser som kommer att bära högskolan in i framtiden. Allt detta skedde dessutom samtidigt som högskolan bland annat slog nytt utexamineringsrekord med totalt 500 nybakade alumner vid årets slut.

Året inleddes med att två stora projekt sjösattes. Medelinsamlingskampanjen Morgondagens hjältar lanserades med målet att under året samla in 5 miljoner euro. Då vi skrev sista december 2018 hade totalbeloppet insamlade medel uppnått mer än 6,23 miljoner euro. Det andra stora projektet sjösattes av högskolans ägare, Stiftelsen Arcada. Den sjuttonde januari lades grundstenen för den nya idrottshall som var ägnad åt att lyfta yrkeshögskolans idrottsinstruktörsutbildning och dess profil.

Henrik Wolff, högskolans första och dittills enda rektor, mottog sitt professorsbrev den 17 januari för sina värdefulla insatser inom högskolefältet. Inför sommaren ordnades en stor fest till Henriks ära med ett symposium som tydligt visade vilken bred kontaktyta Henrik har lyckats skapa för högskolan under sina år som rektor. I maj överlämnade han sedan stafettpinnen till sin efterträdare, Mona Forsskåhl. Övergången var väl beredd och nya rektor hade fått chansen att lära känna organisationen och ta del av de traditioner och rutiner som präglar högskolans vardag och fest. I samband med inskriptionen i september installerades nya rektor.

Organisationen stöptes om i någon mån inför det nya läsåret, så att fem institutioner inledde det nya läsåret i stället för fyra som tidigare. Två nya prorektorer tog vid i augusti: ED Carl-Johan Rosenbröijer med ansvar för examensutbildningen och ED Henrika Franck med ansvar för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet.

Under hösten förde högskolans ledning mellantidsförhandlingar med ministeriet. Förhandlingarna fördes i god anda och återkopplingen på vidtagna åtgärder och satsningar var positiv. Arcada har fortsatt att prestera väl gällande ministeriets finansieringsindikatorer, även om högskolan föll i den relativa jämförelsen från första till tredje plats.

Den lagstadgade auditeringen av kvalitetsledningssystemet som hade genomförts 2017 utföll under 2018 i en godkänd bedömning. Utvärderingsgruppen besökte Arcada i mars och överräckte rapporten i anslutning till ett gemensamt seminarium. Högskolan fick med rapporten värdefulla verktyg för sitt fortsatta kvalitetsarbete. Auditeringsresultatet är i kraft i sex år.

Arcadas rörelseresultat för 2018 visade ett underskott om -553 000 euro, trots ett bättre utfall i basfinansieringen, extra statsunderstöd och ökad försäljning som gjorde att omsättningen steg till nästan 17,5 miljoner euro. Delvis kan detta hänföras till rektorsbytet och förändringar i organisationen, men effektivisering och fokusering är nödvändiga på lång sikt. Fokusering ger djup och samverkan bredd är en av de målsättningar som formulerats i högskolans nuvarande strategidokument och som har fortsatt tyngd. Den kraftiga nedgången på finansmarknaden under slutet av året ledde till att resultatet efter finansnettot vidare sjönk till -857 000 euro, i och med att placeringarna från och med 2018 kontinuerligt redovisas till marknadsvärde. Den framgångsrika medelinsamlingskampanjen tillsammans med statens motfinansiering ger å andra sidan anledning till framtidstro. Tillsammans utgör de en ansenlig summa som läggs till högskolans grundkapital och då högskolan under kommande år kan ta avkastningen från grundkapitalet i bruk innebär det ett betydande tillskott i rörelsemedlen.

Bästa Arcadavän

Jag utnämndes till rektor för Arcada redan år 2017 och trädde in i min nya roll i maj 2018. Sedan beslutet och sedan mitt tillträde har knappt en dag gått utan att jag känt glädje och stolthet över vår gemensamma högskola. Det är en enastående resurs att ha en så engagerad personal, så aktiva och drivna studenter och så positiva och hängivna förtroendevalda och samarbetspartner som Arcada har. Den delade tron på Arcada och dess framtid är något jag vill ta vara på och vara med och arbeta för med hela min kapacitet. Jag tackar varmt för det välkomnande jag har fått och ser fram emot gott och givande samarbete många år framöver.

Mona Forsskåhl Underskrift

Helsingfors i april 2019
Mona Forsskåhl
FD, Professor, rektor