Skip to main content

Kampanjen Morgondagens Hjältar i egen klass

Med ett resultat på 6,2 miljoner euro lyckades Arcadas medelinsamlingskampanj i fjol över förväntan, då kampanjen överträffade alla målsättningar. Av den sammanlagda summan på drygt 28 miljoner euro som landets alla yrkeshögskolor samlade in utgjorde Arcadas andel 22 procent. Sett i relation till antal studenter var Arcada överlägsen.

– De största donationerna bidrog stiftelser och föreningar med. Utöver det var det många företag som ville understöda Arcada, vilket vi är jättestolta över, liksom också mängden privata donatorer. Då vi analyserat alla de donationer som gjorts till yrkeshögskolorna har vi kunnat konstatera att ingen annan haft så många privata donatorer som vi, drygt 56% av alla privata donationer som gjordes nationellt gick till Arcada, säger Arcadas fundraisingmanager Susanna Grönblom.

Grundkapitalet stärktes

För de donationer som flöt in före utgången av 2018 hade statsrådet reserverat 24 miljoner euro i motfinansiering. Dessa medel fördelades i proportion till hur mycket varje yrkeshögskola samlade in, dock med ett tak på maximalt 4 miljoner euro per yrkeshögskola. För Arcadas del innebar det att kampanjen tillsammans med motfinansieringen stärkte grundkapitalet med totalt 10,2 miljoner euro. Avkastningen kommer att användas för att fortsätta utveckla både utbildning och forskning på långsikt.

Lyckat koncept

Tillståndet för yrkeshögskolor att samla in medel beviljades av statsrådet 2017. Arcada hörde till dem som reagerade snabbt på den nya utmaningen och Susanna Grönblom anställdes som fundraisingmanager för att ha hand om insamlingsprojektet och leda kampanjen operativt. Arbetet har genomförts i samarbete med Arcadas rektor, en styrgrupp samt en extern kampanjkommitté med värdefulla kontakter utåt, speciellt till näringslivet och olika stiftelser.

Nyckeln till framgången tror Grönblom ligger i att man valde att konceptualisera insamlingsprojektet och gå ut med det som kallades Morgondagens hjältar - Made by Arcada. – Kampanjen handlade om att lyfta fram alla de fina experter Arcada utbildar och behöver understöd för, så att de i sin tur ska kunna stärka samhället på olika sätt när de är klara. Konceptet var unikt och vi satsade mycket på att föra fram det i sociala medier och i en annonskampanj.

Profilhöjning

Förutom de finansiella målsättningarna har man med kampanjen velat stärka Arcadas profil.

– Fastän högskolan i sin nuvarande form funnits i 20 år är det fortfarande många som inte känner bredden i Arcadas verksamhet. Under kampanjen hade vi en fantastisk möjlighet att samtidigt berätta om högskolan och därigenom profilera oss. Den tredje målsättningen var att locka till sig så många donatorer som möjligt och den vägen påvisa att det finns stöd för Arcada i samhället.

– Arcada är i dagsläget en av två svenskspråkiga yrkeshögskolor i Finland. Det finns helt klart ett behov att tillgodose den efterfrågan som finns på svenskspråkig och internationell utbildning, säger Susanna Grönblom.

Fortsättning följer

Medelinsamlingen började som en kampanj men ska i framtiden byggas ut till en fast del av Arcadas verksamhet i och med att ny lagstiftning gör det möjligt. – Extern finansiering kommer i framtiden att bli allt viktigare som en följd av att de finansiella ramarna blir allt stramare, säger Susanna Grönblom. Målsättningen med kampanjen Morgondagens hjältar var att stärka grundkapitalet, medan det i framtiden blir aktuellt att söka om mer riktade bidrag.