Skip to main content

Forskningen vid Arcada blickar framåt och uppåt

Under 2018 gjordes en utökad satsning på högskolans forskning och dess synlighet. Det markerades av att Henrika Franck tillträdde som Arcadas prorektor med ansvar för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FUI) i augusti.

Arcadas ökade satsning på forskning och på att skapa synlighet för den har ett bra utgångsläge med spännande projekt att bygga vidare på.

– Jämfört med andra yrkeshögskolor står forskningen vid Arcada redan nu på hög akademisk nivå. Av 115 anställda inom utbildning och forskning har 37 en doktorsexamen, säger Henrika Franck.

Varför överhuvudtaget bedriva forskning vid Arcada kan någon fråga. Genom forskningen vill Arcada vara med och skapa en hållbar framtid – det är den primära orsaken. Som ett led i detta stärker forskningen också examensutbildningen och naturligtvis högskolans ekonomi genom den externa finansiering som strömmar in för viktiga forskningsprojekt.

– Det vi gör på Arcada ska gynna så många i samhället som möjligt och är en förutsättning för att vi ska kunna erbjuda relevanta utbildningar. Det här är något vi satsar mycket på, påpekar Franck.

Tvärvetenskapliga projekt och framtidstrender

Under hösten tillsattes ett forskningsråd med representanter från yrkeshögskolans institutioner. Rådets uppgift är att tänka på helheter och gemensamma forskningsprojekt.

Ett gränsöverskridande projekt som involverar alla institutioner startades upp under året och fortsatte in på det nya året.  Den gemensamma nämnaren är informationskritik och projektet granskar utmaningen med desinformation ur olika synvinklar.

– Inom hälsovården handlar det om hur desinformation kan vara direkt farligt. Inom media tittar vi på hur ungdomar kunde bli och uppmuntras till att vara mer mediekritiska. Det företagsekonomiska perspektivet gäller företagens intressen och hur företagen kunde bli mer etiska i sin information. Inom det tekniska handlar det om AI och ansvarsfrågor, förklarar Henrika Franck.

Som ryggrad för forskningen som bedrivs vid Arcada har vi valt att koncentrera oss på tre stora framtidstrender. Arbete och utkomst – hur ser arbete och arbetsliv ut om 20–30 år? Hur förändras demokratin, bland annat via tekniken? Hur ser framtidens ekonomi ut? Hur kan cirkulärekonomiska modeller utvecklas exempelvis för plastindustrin?

– Viktigast för vår forskning är att tänka långsiktigt och även stort - hur kan vi påverka och bidra till utformningen av det samhälle som finns 2040? Vilket är till exempel vårt ansvar när vi forskar i AI? Hur kommer sjukskötaryrket att se ut 2040 och hur kan vi bereda dagens studenter för det? Vi försöker hela tiden blicka framåt och uppåt, säger Franck.

Ökad synlighet

Hösten 2018 var ett slags startskott för en samlad satsning med målet att ge större synlighet i publikationer och andra resultat som forskningen vid Arcada utmynnar i – både inom den akademiska världen och i samhället överlag.

– Vi uppmuntrar våra forskare till att skriva om sin forskning, till exempel i form av bloggar och insändare, och till att vara aktiva i samhällsdebatten. Till yrkeshögskolans styrkor hör att vi kan få fram snabba resultat, poängterar Franck.

Koordinator och stöd

Att högskolan nu har en prorektor specifikt för FUI-verksamheten är en satsning som gav forskningsverksamheten ökad synlighet, koordination och stöd. Fokus ligger bland annat på att hjälpa forskare att hitta lämpliga finansiärer för sina forskningsprojekt. Tillgången på finansieringskällor ska breddas och nätverk skapas både i Finland och Europa för att den vägen komma in på större forskningsprojekt till exempel via EU.

Dessutom fortsätter högskolan att stöda och uppmuntra den undervisande personalen att doktorera och hålla tröskeln för att inleda forskningsarbete låg.

– Vi försöker uppmuntra våra anställda till att doktorera. Eftersom man inte kan göra det vid Arcada samarbetar vi med högskolor och universitet där det är möjligt. Vi hjälper att hitta bra högskolor och finansiering. Som nygammal rutin började vi dessutom var tredje vecka samlas till forskarträffar.

– Forskning behöver inte vara något abstrakt som man bedriver ensam utan kan också vara tillämpad forskning och göras i grupper. Genom det främjar vi en miljö som uppmuntrar till innovationer, avslutar Franck.

I slutet av året planerades en intern forskningsmässa som start på det nya året. Syftet var att den skulle fungera som ett startskott för ännu fler gränsöverskridande projekt och att personalen skulle komma samman över institutionsgränserna i ett nytt forum.