Regler för läsårsanmälan

En studerande som blivit antagen vid en yrkeshögskola och meddelat att den tar emot studieplatsen, ska varje läsår anmäla sig som närvarande eller frånvarande. Du har rätt att utan orsak vara frånvaroanmäld under två terminer under hela din studietid. Du kan däremot inte utan orsak vara frånvaroanmäld alls under ditt första läsår.

Rätt att frånvaroanmäla sig

Utan orsak

Som ny studerande har du rätt att utan orsak vara frånvaroanmäld under två terminer under hela din studietid. Du kan däremot inte utan orsak vara frånvaroanmäld alls under ditt första läsår.

Med orsak

Enligt yrkeshögskolelagen kan en ny studerande anmäla sig som frånvarande under sitt första läsår enbart av följande orsaker:

 1. Om studeranden genomför tjänstgöring i enlighet med värnpliktslagen (1438/2007), civiltjänstlagen (1446/2007) eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995).
 2. Om studeranden är moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledig.
 3. Om studeranden på grund av egen sjukdom eller skada är oförmögen att inleda sina studier.

Frånvaro på basis av sjukdom eller skada räknas med inom den lagstadgade maximistudietiden, i motsats till frånvaro p.g.a. militär- eller civiltjänstgöring eller moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet. Om en studerande anmäler sig frånvarande under första läsåret p.g.a. sjukdom eller skada, använder hon/han av sina tillåtna två terminers frånvaro som inte räknas i den lagstadgade maximistudietiden.

Frånvaroanmälan under första läsåret

Frånvaroanmälan under första läsåret kräver intyg

Du kan frånvaroanmäla dig vid Arcada i samband med mottagandet av studieplatsen men du bör lämna in intyg över den lagstadgade orsaken till frånvaron. Intygen bör laddas upp till vårt elektroniska formulär.

 1. Om du genomför tjänstgöring i enlighet med värnpliktslagen (1438/2007), civiltjänstlagen (1446/2007) eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995):
  - Förordnande om inledande av tjänstgöring.
 2. Om du är moderskaps-, faderskaps-, eller föräldraledig:
  - FPA:s intyg över perioden för moderskaps-, faderskaps-, eller föräldrapenning, eller om sådant intyg inte kan utfärdas, bör du lämna in ett läkarintyg över graviditet.
  - För övriga länder än Finland ska motsvarande myndighetsintyg utföras över lagstadgad föräldraledighet.
 3. Om du på grund av din egen sjukdom eller skada är oförmögen att inleda dina studier:
  - Beslutet om sjukdagpenning eller om sådant inte finns, ska ett läkarintyg företes. Ur läkarintyget bör det framgå vilken sjukdom eller skada som avses och att den berörda sjukdomen eller skadan förhindrar dig från att inleda studierna i augusti.
  - Förhinder med anledning av de praktiska arrangemangen som krävs på grund av sjukdom eller skada: Tillräcklig utredning, exempelvis ett intyg från studentbostadsstiftelsen över att du som studerande står i kö till en sådan bostad som krävs för din typ av handikapp. En anmälan som du själv som studerande inlämnar egenhändigt är inte en tillräcklig utredning.

Dokumenten ska vara utfärdade på finska, svenska eller engelska.

Lämna in ditt intyg via vårt elektroniska formulär

Tilläggsinformation:
antagningsservice@arcada.fi
0294 282 699

Frånvaroanmälan för endast en termin under första läsåret

Om det lagstadgade skälet till din frånvaro gäller endast den ena terminen (t.ex. värnplikt eller moderskapsledighet som inleds i januari), kan du om du så önskar anmäla dig som frånvarande under hela läsåret. Under anmälningstiden för vårterminen kan du för vårens del ändra en anmälan om närvaro till frånvaro.

Frånvaroanmälan utan intyg leder till förlorad studierätt

Om du under ditt första studieår anmäler dig som frånvarande, men inte lämnar in en tillräcklig utredning över skälet till frånvaron fram till den tidsfrist som fastställts av högskolan, ändras din anmälan från frånvarande till närvarande.