Anhållan om individuella arrangemang i urvalsprovet

 

För dig som deltar i YH- urvalsprovet på Arcada:

Ifall du vill anhålla om individuella arrangemang i YH-urvalsprovet ska du följa anvisningarna som du hittar på www.yrkeshogskolestudier.fi

 

För dig som deltar i Arcadas egna urvalsprov för utbildningarna inom kulturbranchen och utbildningarna till fysioterapeut och förstavårdare:


Om du på grund av skada, sjukdom, dyslexi eller någon annan speciell orsak behöver individuella arrangemang i urvalsprovet (t.ex. förlängd provtid, tekniska hjälpmedel eller andra individuella arrangemang), ska du fylla i en skriftlig anhållan om individuella arrangemang. Bifoga ett läkarintyg eller motsvarande utlåtande över skada eller sjukdom eller t.ex. dyslexi. Observera att denna anhållan endast gäller för urvalsprov som ordnas på Arcada. Blanketten är gemensam för alla urvalsprov som ordnas på Arcada.

Du anhåller om individuella arrangemang för urvalsprovet med en särskild ansökan. Arcadas ansökningsblankett hittar du här då ansökan är öppen. Denna anhållan gäller endast för ansökan om individuella arrangemang i urvalsprov som ordnas på Arcada. I anhållan beskriver du vilka individuella arrangemang du önskar samt skälen till ansökan. Till anhållan ska bifogas kopior av intyg som du hänvisar till (t.ex. läkarintyg eller annat motsvarande utlåtande över skada eller sjukdom eller intyg över dyslexi). Om du anhåller om tilläggstid p.g.a. dyslexi ska du till anhållan bifoga ett utlåtande av speciallärare, psykolog som är insatt i ärendet, talterapeut eller specialläkare (t.ex. barnneurolog, neurolog eller foniatriker). Du kan även bifoga ett motsvarande beslut från studentexamensnämnden om du har ett sådant. Beträffande dyslexi kan individuella arrangemang beviljas endast vid medelsvår eller svår sådan (skala: ingen störning, lindrig störning, medelsvår störning och svår störning).

Expertutlåtandenas giltighetstid varierar beroende på hur permanent skadan, sjukdomen eller inlärningssvårigheten är. Vid dyslexi beaktas utlåtanden som är utfärdade efter att du har fyllt 16 år.  Andra utlåtandens giltighet bedöms från fall till fall. Sänd inte intyg i original. Var förberedd på att du måste visa upp intygen i original i början av studierna om du har antagits till utbildningen. Uppgifter om sökandes hälsotillstånd är sekretessbelagda (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 24 §).
Om hindret som berättigar till individuella arrangemang vid urvalsprovet är befintligt redan under ansökningstiden, ska ansökan om individuella arrangemangen vara framme hos Arcadas antagningsservice senast 8.4.2020.

Om ett hinder som berättigar till individuella arrangemang vid urvalsprovet uppstår eller konstateras mellan utgången av ansökningstiden och urvalsprovet ska sökanden utan dröjsmål lämna in ansökan om individuella arrangemang till antagningsservice. Högskolorna kan avslå en sen ansökan om individuella arrangemang, om arrangemangen t.ex. på grund av tidsschemat är omöjliga att ordna. Anhållan om individuella arrangemang som inlämnats efter utsatt tid tas till behandling endast vid akuta undantagsfall.
Beslut om individuella arrangemang för ett urvalsprov gäller endast ansökningsobjektet i fråga och endast en bestämd urvalsprovsdag. Vi meddelar dig per e-post om de individuella arrangemang som du beviljas eller inte beviljas. Om du är missnöjd med de arrangemang som meddelats kan du utan dröjsmål ta kontakt med Arcadas antagningsservice som vid behov kan korrigera sitt tidigare beslut.