Anhållan om specialarrangemang i urvalsprovet för sökande med funktionshinder

Till funktionshinder räknas t.ex. läs- och skrivsvårigheter, rörelsehinder, synskador, hörselskador, psykiska funktionshinder samt neuropsykiatriska funktionshinder (t.ex. ADHD).

Sökanden ansöker om rätt till specialarrangemang för urvalsprovet med en särskild ansökan. Ansökningsblanketten kan laddas ner här. Den är gemensam för alla högskolor. I ansökan beskriver sökanden vilka specialarrangemang som önskas samt skälen till ansökan. Till ansökan ska bifogas kopior av de intyg som sökanden åberopar.

Observera att utlåtanden över läs- och skrivsvårigheter får vara högst 5 (fem) år gamla. Även intyg över bestående handikapp, inlärningssvårigheter eller sjukdom får vara högst 5 (fem) år gamla. Giltighetstiden för övriga utlåtanden prövas från fall till fall.

Om hindret som berättigar till specialarrangemang vid urvalsprovet är befintligt redan under ansökningstiden, ska ansökan om specialarrangemangen vara framme hos högskolans antagningsservice senast 10.4.2019. Ansökan skickas till varje högskola som sökanden sökt till. Högskolan kan ha kompletterande anvisningar om t.ex. urval i två faser. Ansökan lämnas in till antagningsservicen i de aktuella högskolorna.

Om ett hinder som berättigar till specialarrangemang vid urvalsprovet uppstår eller konstateras mellan utgången av ansökningstiden och urvalsprovet ska sökanden utan dröjsmål lämna in ansökan om specialarrangemang till antagningsservicen i alla de högskolor i vilkas urvalsprov sökanden deltar. Högskolorna kan avslå en sen ansökan om specialarrangemang, om arrangemangen t.ex. på grund av tidsschemat är omöjliga att ordna.

Beslut om specialarrangemang för ett urvalsprov gäller endast ansökningsobjektet i fråga och endast en bestämd urvalsprovsdag. Bilagorna till ansökan om specialarrangemang är sekretessbelagda.

Inlämning av anhållan om specialarrangemang och bilagor

 

Per post:

 

Arcada
Antagningsservice
Jan-Magnus Janssons plats 1
00560 Helsingfors
Finland