Utbildning till sjukskötare (YH)
Utbildning till hälsovårdare (YH)
Utbildning till barnmorska (YH)
Utbildning till förstavårdare (YH)
Utbildning till ergoterapeut (YH)
Utbildning till fysioterapeut (YH)
Utbildning till socionom (YH), dagstudier
Utbildning till socionom (YH), flerform- antagningsgrunderna för detta program hittar du längre ner på denna sida

 

Urvalsmetoder

Till Arcadas utbildningar inom social- och hälsovård (med undantag socionom (YH), flerform) kan man bli antagen på två sätt:

  • 60 % av nybörjarplatserna på utbildningen fylls på basis av resultatet i urvalsprovet (kö 1)
  • 40 % av nybörjarplatserna på utbildningen fylls på basis av poäng för studentexamen och urvalsprov (inkl. internationella studentexamina, se nedan) (kö 2)

Av köerna fylls först kö 2 och därefter kö 1. Om det i någondera kön blir en plats ledig fylls den med en annan sökande i samma kö. .

Notera även att Arcada har kvoter för sökande som söker till sin första studieplats vid högskola!

Urvalsprov (kö 1)

Utbildningarna vid Arcada deltar inte i det riksomfattande förurvalsprovet inom social- och hälsoområdet. Alla behöriga sökanden kallas till urvalsproven vid Arcada.

I urvalsprovet fokuseras på lämplighet för området genom att bedöma motivation, social kompetens samt inlärnings- och arbetsförmåga. Ett av kraven är också att de antagnas hälsa är lämplig för området.  Se mera information lägre ner på denna sida.

För att urvalsprovet skall vara godkänt krävs minst 30 poäng (av max 70 p). Därtill bör alla delar vara godkända.

Yrkeshögskolorna kan samarbeta vid ordnande av urvalsprov. Eftersom Arcada inte deltar i det riksomfattande förurvalsprovet 2019 deltar vi inte i urvalsprovssamarbetet med de finskspråkiga yrkeshögskolorna. Urvalsprovssamarbete med Novia har vi dock inom följande utbildningar: 

  • urvalsgrupp 1) sjukskötare, hälsovårdare, barnmorska
  • urvalsgrupp 2) socionom, dagstudier

Urvalsprovet genomförs vid den yrkeshögskola som den sökande har prioriterat högre inom urvalsgruppen ifråga.

Studentexamen och urvalsprov (kö 2)

Sökande i denna kö får poäng för urvalsprovet (max 70) enligt informationen ovan och poäng för studentexamen (max 30) enligt informationen i tabellerna nedan. Totalt kan man få max 100 poäng.

Poängen för skolframgång baserar sig på studentexamensbetyget. För dem som avlagt studentexamen 1990 och därefter överförs studentexamensvitsorden till sökanderegistret direkt från studentexamensnämnden.

Studentexamensbetyg 

L/E 

M 

C 

B 

A 

Modersmål *

10

9

8

7

6

Bästa språk (främmande språk och andra inhemska) lång (kort/mellanlång)

10 (9) 

9 (8) 

8 (7) 

7 (6) 

6 (5) 

Matematik (kort eller lång) eller bästa prov i realämnena  (realen för dem som skrev före 2006) 

10

9

8

7

6

I en IB-examen motsvarar A1-språket modersmålet, i EB- och RP-examina det språk som motsvarar modersmålet.


Omvandlingsschema för EB-, IB- och Reifeprüfung-examina

EB-examen

IB-examen (Diploma)

Reifeprüfung-examen

Finländsk studentexamen

 
 

Matematik

Annat ämnes-specifikt prov

 

 

 

 

9,50–10,00

9,00–10,00

7 (Excellent)

13–15 poäng

Laudatur

 

8,50–9,45

8,00–8,95

6 (Very good)

10–12 poäng

Eximia cum laude approbatur

 

7,00–8,45

7,00–7,95

5 (Good)

8–9 poäng

Magna cum laude approbatur

 

6,00–6,95

6,00–6,95

4 (Satisfactory)

7 poäng

Cum laude approbatur

 

5,00–5,95

5,00–5,95

3 (Mediocre)

5–6 poäng

Lubenter approbatur

 

4,00–4,95

4,00–4,95

2 (Poor)

4 poäng

Approbatur

 

 

Socionom (YH), flerform

Till Arcadas utbildning Socionom (YH), flerform kan du bli antagen på basen av ett urvalsprov samt få tilläggspoäng av lämplig arbetserfarenhet.

Denna utbildning deltar inte i det riksomfattande förurvalsprovet inom social- och hälsoområdet och inte heller i något urvalsprovssamarbete. Alla behöriga sökanden kallas därför till ett urvalsprov vid Arcada. Ifall du söker till både Socionom, dagstudier och Socionom, flerform bör du delta i två olika urvalsprov.

I urvalsprovet fokuseras på lämplighet för området genom att bedöma motivation, social kompetens samt inlärnings- och arbetsförmåga. Ett av kraven är också att de antagnas hälsa är lämplig för området.  Se mera information lägre ner på denna sida.

För att urvalsprovet skall vara godkänt krävs minst 30 poäng (av max 70 p). Därtill bör alla obligatoriska delar av urvalsprovet vara godkända.

Tilläggspoäng för arbetserfarenhet beräknas enligt:  
Arbetserfarenhet inom det sociala området som är avlagd efter att sökande fyllt 18 år och före den 15.5.2019. Arbetserfarenheten bör bestyrkas med intyg som inlämnas vid urvalsprovet 29.5.2019. Arbetsintyg som lämnas in efter urvalsprovet beaktas inte. 12-36 månaders arbetserfarenhet = 5 p, minst 37 månaders arbetserfarenhet = 10 p. .

Hälsohinder (SORA-lagstiftningen)

Behörigheten att söka till yrkeshögskolestudier behandlas i den allmänna delen av rekommendationen om antagningsgrunderna.

De som söker till en utbildning inom social- och hälsobranschen ska med tanke på hälsotillstånd och funktionsförmåga vara kapabla att utföra de praktiska uppgifter och den praktik som ingår i studierna. Information om hälsokraven inom branschen finns på yrkeshögskolornas webbplatser och i tjänsten Studieinfo.fi.

  • De som söker till utbildning som leder till examen för bioanalytiker ska ha en synförmåga som är tillräcklig för arbete med mikroskop och normal färgsyn. De som blir antagna till utbildningen ska lämna in ett intyg av en ögonläkare, optiker eller optometrist när utbildningen börjar i enlighet med yrkeshögskolans instruktioner. Yrkeshögskolan kan återkalla ett beslut om studieplats, om intyget inte har kommit in vid den tidpunkt som angetts eller om de som antagits på grundval av intyget inte kan anses vara lämpliga för bioanalytikerutbildningen.

De som söker sig till social- och hälsobranschen bör beakta att

  • studierna och yrkesarbetet kräver god psykisk balans
  • branschen inte är lämplig för drogmissbrukare och personer som missbrukar alkohol eller lä- kemedel
  • till exempel muskuloskeletala sjukdomar, kroniska hudsjukdomar, allergier och störningar i den mentala hälsan kan bli ett hälsoproblem under studierna eller senare i arbetslivet
  • en blodburen smittsam sjukdom kan begränsa framskridandet i studierna och möjligheterna att få arbete
  • patienter som är känsliga för infektioner vårdas på många verksamhetsenheter inom social- och hälsovården. Personalen som arbetar där förutsätts ha ett ikraftvarande vaccinationsskydd.

Den sökande ska på begäran av yrkeshögskolan lämna sådana uppgifter om sitt hälsotillstånd och sin funktionsförmåga som behövs vid bedömningen i samband med antagningen samt information om ett eventuellt tidigare beslut om indragning av studierätten.

De studerande ska på yrkeshögskolans begäran visa upp ett straffregisterutdrag, om de under studierna eller studierelaterad praktik ges uppgifter som i väsentlig grad förutsätter arbete bland minderåriga.

Yrkeshögskolan kan ålägga en studerande att visa upp ett intyg över narkotikatest, om det finns anledning att misstänka att den studerande är narkotikapåverkad i studierelaterade praktiska uppgifter eller praktik eller att den studerande är narkotikaberoende.
 

Villkorlig antagning

Antagningen är villkorlig tills yrkeshögskolan har kontrollerat skolbetygen. Bestyrkta betygskopior skall sändas in i samband med mottagande av studieplats. Yrkeshögskolan kan återkalla en antagning om betygen inte lämnas in inom den tidsfrist som yrkeshögskolan angett eller om sökanden har lämnat oriktiga upplysningar om sig själv eller sitt hälsotillstånd.