Utbildning till idrottsinstruktör (YH)

Urvalsmetoder

Till Arcadas idrottsinstruktörsutbildning kan man bli antagen på två sätt:

 • 60 % av nybörjarplatserna på utbildningen fylls på basis av resultatet i urvalsprovet (kö 1)
 • 40 % av nybörjarplatserna på utbildningen fylls på basis av poäng för studentexamen och urvalsprov (inkl. internationella studentexamina, se nedan) (kö 2)

Av köerna fylls först kö 2 och därefter kö 1. Om det i någondera kön blir en plats ledig fylls den med en annan sökande i samma kö. .

Notera även att Arcada har kvoter för sökande som söker till sin första studieplats vid högskola!

Urvalsprov (kö 1)

Provet innehåller idrottstester, prov på förmågan att instruera, ett skriftligt prov och intervju.

Den sökande måste få minst 30 poäng i urvalsprovet (av max. 70 poäng) för att provet skall vara godkänt. Dessutom måste alla delmoment vara godkända för att provet skall vara godkänt.

I samband med urvalsprovet bedöms dessutom de sökandes intresse för och arbetserfarenhet inom branschen.

Vid bedömningen av intresset för branschen kan bl.a. följande beaktas
•    yrkesförberedande utbildning för utbildningen (t.ex. 4–8 månaders kurser vid idrottsinstitut)
•    riksomfattande målinriktad utbildning i en idrotts- och ungdomsorganisation
•    för utbildningen lämplig annan yrkesutbildning och lämpliga vitsordsstudier vid öppen yrkeshögskola/öppet universitet
•    gymnasiediplom i gymnastik
•    förtroendeuppdrag i organisationer och föreningar, projektledning och andra motsvarande aktiviteter
•    idrottsprestationer samt verksamhet som idrottsinstruktör eller idrottstränare under fritiden

Poäng ges för lämplig arbetserfarenhet inom idrotts-, ungdoms- och fritidsverksamhet samt inom undervisning och fostran. Arbetserfarenheten före ansökningstidens utgång ska vara förvärvad efter att sökanden fyllt 16 år (två månaders arbetserfarenhet ger ett poäng). I deltidsarbete (minst 20 timmar per vecka) motsvarar 150 timmars arbete för samma arbetsgivare en månads arbetserfarenhet.

Värnplikt och civiltjänstgöring räknas som arbetserfarenhet så att tjänstgöring som fullgjorts före ansökningstidens utgång godkänns (tre månaders tjänstgöring motsvarar en månads arbetserfarenhet).

Sökanden ska vara beredd att i samband med urvalsprovet lämna in kopior av skolbetyg, arbetsintyg och andra intyg som han eller hon önskar att ska beaktas vid bedömningen av intresset för branschen.

Studentexamen och urvalsprov (kö 2)

Sökande i denna kö får poäng för urvalsprovet (max 70) enligt informationen ovan och poäng för studentexamen (max 30) enligt informationen i tabellerna nedan. Totalt kan man få max 100 poäng.

Poängen för skolframgång baserar sig på studentexamensbetyget. För dem som avlagt studentexamen 1990 och därefter överförs studentexamensvitsorden till sökanderegistret direkt från studentexamensnämnden.

Studentexamensbetyg 

L/E 

M 

C 

B 

A 

Modersmål *

10

9

8

7

6

Bästa språk (främmande språk och andra inhemska) lång (kort/mellanlång)

10 (9) 

9 (8) 

8 (7) 

7 (6) 

6 (5) 

Matematik (kort eller lång) eller bästa prov i realämnena  (realen för dem som skrev före 2006) 

10

9

8

7

6

I en IB-examen motsvarar A1-språket modersmålet, i EB- och RP-examina det språk som motsvarar modersmålet.

 

Omvandlingsschema för EB-, IB- och Reifeprüfung-examina

EB-examen

IB-examen (Diploma)

Reifeprüfung-examen

Finländsk studentexamen

 
 

Matematik

Annat ämnes-specifikt prov

 

 

 

 

9,50–10,00

9,00–10,00

7 (Excellent)

13–15 poäng

Laudatur

 

8,50–9,45

8,00–8,95

6 (Very good)

10–12 poäng

Eximia cum laude approbatur

 

7,00–8,45

7,00–7,95

5 (Good)

8–9 poäng

Magna cum laude approbatur

 

6,00–6,95

6,00–6,95

4 (Satisfactory)

7 poäng

Cum laude approbatur

 

5,00–5,95

5,00–5,95

3 (Mediocre)

5–6 poäng

Lubenter approbatur

 

4,00–4,95

4,00–4,95

2 (Poor)

4 poäng

Approbatur

 


Hälsohinder (SORA-lagstiftningen)

De som söker till idrottsområdet ska med tanke på hälsotillstånd och funktionsförmåga vara kapabla att utföra de praktiska uppgifter och den praktik som ingår i studierna. Studierna och yrkesarbetet kräver god psykisk balans och tillräcklig fysisk funktionsförmåga. Information om kraven på hälsan ges separat för varje ansökningsobjekt i antagningsgrunderna på webbplatsen Studieinfo.fi.

Innan studerande inleder den praktik som ingår i studierna kan yrkeshögskolan begära att de uppvisar ett utdrag om brottslig bakgrund, om det i studierna i väsentlig utsträckning ingår arbete med minderåriga.

Den sökande ska på begäran av yrkeshögskolan lämna sådana uppgifter om sitt hälsotillstånd och sin funktionsförmåga som behövs vid bedömningen i samband med antagningen samt information om ett eventuellt tidigare beslut om indragning av studierätten.

Yrkeshögskolan kan ålägga en studerande att visa upp ett intyg över narkotikatest, om det finns anledning att misstänka att den studerande är narkotikapåverkad i studierelaterade praktiska uppgifter eller praktik eller att den studerande är narkotikaberoende.

De som söker sig till idrottsområdet bör beakta att

 • studierna och yrkesarbetet kräver god psykisk balans och tillräcklig fysisk funktionsförmåga
 • branschen inte är lämplig för drogmissbrukare och personer som missbrukar alkohol eller läkemedel
 • till exempel muskuloskeletala sjukdomar, kroniska hudsjukdomar, allergier och störningar i den mentala hälsan kan bli ett hälsoproblem under studierna eller senare i arbetslivet
 • en blodburen smittsam sjukdom kan begränsa framskridandet i studierna och möjligheterna att få arbete
 • branschen inte är lämplig för personer som dömts för brott mot en annan person.

En begränsning med anknytning till hälsan eller funktionsförmågan utgör inget hinder för att bli antagen till en utbildning, om konsekvenserna av begränsningen kan avlägsnas med rimliga åtgärder, såsom specialarrangemang. Syftet är inte heller i övrigt att göra det onödigt svårt för personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar att bli antagna till en utbildning. Begränsningar tillämpas endast i situationer där det tydligt framgår att den sökande inte kan delta i utbildningen på grund av sitt hälsotillstånd eller sin funktionsförmåga.

Yrkeshögskolan kan återkalla ett beslut om studieplats

 • om intygen inte har kommit in vid den tidpunkt som yrkeshögskolan angett
 • om sökanden har lämnat oriktiga uppgifter om sig själv
 • om det är uppenbart att den studerande inte i fråga om hälsotillstånd och funktionsförmåga uppfyller förutsättningarna för antagning som studerande (yrkeshögskolelagen 932/2014)
 • om den studerande har undanhållit en tidigare indragning av studierätten (yrkeshögskolelagen 932/2014)
 • om den studerande genom att i sina studier upprepade gånger eller allvarligt äventyra någon annans hälsa eller säkerhet har visat sig vara uppenbart olämplig för praktiska uppgifter eller praktik i anslutning till studierna (yrkeshögskolelagen 932/2014)
   

Villkorlig antagning

Antagningen är villkorlig tills yrkeshögskolan har kontrollerat skolbetygen. Bestyrkta betygskopior skall sändas in i samband med mottagande av studieplats. Yrkeshögskolan kan återkalla en antagning om betygen inte lämnas in inom den tidsfrist som yrkeshögskolan angett eller om sökanden har lämnat oriktiga upplysningar om sig själv eller sitt hälsotillstånd.