Utbildning till tradenom (YH), företagsekonomi vid Arcada

Urvalsmetoder

Till Arcadas tradenomutbildning kan man i huvudsak bli antagen på två sätt:

  • 40 % av nybörjarplatserna på utbildningen fylls på basis av resultatet i YH-urvalsprovet
  • 60 % av nybörjarplatserna på utbildningen fylls på basis av poäng för betyg (av dessa platser är 90 % reserverade för sökande med studentexamensbetyg och 10 % för sökande med yrkesinriktad grundexamen)

Av köerna fylls först betygskön då vitsorden är klara i maj. Då urvalsprovsresultaten är klara fylls urvalsprovskön. Om det i någondera kö blir en plats ledig fylls den med en annan sökande i samma kö.

Utöver de ovannämnda antagningssätten kan du som deltagit i pilotprojektet "Smidiga övergångar" och klarat av modulen enligt de förutbestämda kraven bli antagen i en skild kö.

Notera även att Arcada har kvoter för sökande som söker till sin första studieplats vid högskola!

Urvalsprov

Utbildningen till Tradenom använder sig av det nationella YH-urvalsprovet. Du hittar all information om urvalsprovet på: www.yrkeshogskolestudier.fi

Poäng för betyg

Poängen för skolframgång baserar sig på studentexamensbetyg (inklusive International Baccalaureate, European Baccalaureate och Reifeprüfung) eller betyg över yrkesinriktad grundexamen utfärdat efter 1.8.2015. Arcada följer de poängsättningsmodeller som finns på www.yrkeshogskolestudier.fi.

Tröskelvärden

För att kunna bli antagen på basen av betyg från yrkesinriktad grundexamen till Arcadas utbildning i Företagsekonomi måste sökande ha minst vitsordet  3 (skala 1-3) eller 4 (skala 1-5) i Kunnande i matematik och naturvetenskap

Villkorlig antagning

Antagningen är villkorlig tills yrkeshögskolan har kontrollerat skolbetygen. Ifall du blir antagen ska du ladda upp betygskopior på din ansökningsblankett senast i samband med att du tar emot din studieplats. Yrkeshögskolan kan återkalla en antagning om betygen inte lämnas in inom den tidsfrist som yrkeshögskolan angett eller om sökanden har lämnat oriktiga upplysningar om sig själv.