Utbildning till tradenom (YH), företagsekonomi vid Arcada

Urvalsmetoder

Till Arcadas tradenomutbildning kan man bli antagen på två sätt:

  • 40 % av nybörjarplatserna på utbildningen fylls på basis av resultatet i urvalsprovet (kö 1)
  • 60 % av nybörjarplatserna på utbildningen fylls på basis av poäng för studentexamen (inkl. internationella studentexamina, se nedan) (kö 3)

Av köerna fylls först kö 3 då studentexamensvitsorden är klara i maj. Då urvalsprovsresultaten är klara i slutet av juni fylls kö 1. Om det i någondera kön som baserar sig på urvalsprov blir en plats ledig fylls den med en annan sökande i samma kö.

Notera även att Arcada har kvoter för sökande som söker till sin första studieplats vid högskola!

Urvalsprov (kö 1)

I det riksomfattande urvalsprovet för dem som söker till företagsekonomi får alla som har behörighet att söka delta. Ingen skild kallelse skickas ut. Yrkeshögskolorna ger i sina ansökningsanvisningar den information som sökanden behöver om urvalsprovet. Urvalsprovet ska du göra vid den yrkeshögskola som du som sökande har som högsta önskemål bland dina företagsekonomiönskemål.

För den som söker till företagsekonomi i vårens gemensamma ansökan ordnas det riksomfattande urvalsprovet fredag 7.6.2019 kl. 12. De yrkeshögskolor som använder det riksomfattande urvalsprovet publicerar förhandsmaterialet inför provet på sina webbsidor. Materialet finns tillgängligt 19.4 - 7.6.2019. Man får inte ta med sig materialet till urvalsprovet.

Det riksomfattande urvalsprovet i företagsekonomi består av tre delar: en uppsats eller en intervju som baserar sig på ett förhandsmaterial (uppsats vid Arcada) (10 p.), flervalsuppgifter som baserar sig på ett förhandsmaterial (15 p.) och en del som mäter logisk slutledningsförmåga och kunskaper i matematik (15 p.). Urvalsprovet tar två timmar, men på grund av arrangemangen ska tre timmar reserveras.

Den sökande måste få minst 10 poäng i urvalsprovet (av max. 40 poäng) för att provet skall vara godkänt. Resultatet i urvalsprovet är giltigt under ansökan i fråga. De sökande måste delta i alla delar av urvalsprovet, annars blir de underkända i urvalsprovet.

Poäng för studentexamensbetyget (kö 3)

Poängen för skolframgång baserar sig på studentexamensbetyget. Vitsorden i studentexamensbetygen överförs till registret över de sökande direkt från studentexamensnämnden.

Studentexamensbetyg

L/E

M 

C 

B 

A 

Modersmål *    

20

19

17

12

10

Bästa språk (främmande språk och andra inhemska) lång (kort/mellanlång) 

 

20 (19)  

 

19 (18)  

 

17 (16)  

 

12 (11)  

 

10 (9)  

Matematik (kort eller lång) eller bästa prov i realämnena  (realen för dem som skrev före 2006)           

 

20

 

19

 

17

 

12

 

10

* I en IB-examen motsvarar A1-språket modersmålet, i EB- och RP-examina det språk som motsvarar modersmålet.

Omvandlingsschema för EB-, IB- och Reifeprüfung-examina

De som ansöker med en  IB-, EB- eller Reifeprüfung-examen omvandlar vitsorden i sitt examensbetyg i enlighet med omvandlingstabellen nedan.

EB-examen

IB-examen (Diploma)

Reifeprüfung-examen

Finländsk studentexamen

Matematik 

Annat ämnes-specifikt prov 

 

 

 

9,50–10,00

9,00–10,00

7 (Excellent)

13–15 poäng

Laudatur

8,50–9,45

8,00–8,95

6 (Very good)

12–10 poäng

Eximia cum laude approbatur

7,00–8,45 

7,00–7,95 

5 (Good) 

8–9 poäng 

Magna cum laude approbatur 

6,00–6,95

6,00–6,95

4 (Satisfactory)

7 poäng

Cum laude approbatur

5,00–5,95 

5,00–5,95 

3 (Mediocre) 

5–6 poäng

Lubenter approbatur

4,00–4,95

4,00–4,95

2 (Poor)

4 poäng

Approbatur

 
Villkorlig antagning

Antagningen är villkorlig tills yrkeshögskolan har kontrollerat skolbetygen. Bestyrkta betygskopior skall sändas in i samband med mottagande av studieplats. Yrkeshögskolan kan återkalla en antagning om betygen inte lämnas in inom den tidsfrist som yrkeshögskolan angett eller om sökanden har lämnat oriktiga upplysningar om sig själv.