Arcadas medelinsamlingskampanj Morgondagens hjältar – Made by Arcada har mottagit två betydande donationer till stöd för högskolans utbildnings- och forskningsverksamhet. William Thurings Stiftelse har donerat 100 000 euro och Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond för filantropiska och kulturella ändamål 50 000 euro.

Donationen förstärker högskolans grundkapital och avkastningen används för att vidareutveckla Arcadas verksamhet.

– William Thurings Stiftelses syfte är att befrämja vetenskapens, konstens, folkupplysningens, hälsovårdens och andra allmännyttiga strävandens utveckling i Finland. Arcadas verksamhet går helt i linje med detta, och det gläder oss därför att genom vår donation kunna understöda högskolans framstående utbildnings- och forskningsverksamhet, säger stiftelsens ordförande Carl-Johan Granvik.

Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius har under längre tid årligen stött Arcadas verksamhet. Fondens syfte är att genom ekonomiska understöd till föreningar och institutioner befrämja filantropiska och kulturella strävanden.

– Beslutet att i år ge ett större understöd bottnar i den statliga medfinansieringen under år 2018, säger Granvik, som är ordförande även för denna stiftelse. Statsrådet har reserverat 24 miljoner euro som matchas mot de medel som yrkeshögskolorna samlar in under året. Det är givetvis mycket positivt att vårt understöd – och i förlängningen det arbete Arcada gör för landets unga och samhället i stort – i och med detta får ett ännu större genomslag. 

Läs mer om Arcadas fundraisingkampanj Morgondagens hjältar – Made by Arcada här.

Pressmeddelande