Äldrevården måste förnyas. Sektorn tampas med personalbrist och en överväldigande arbetsbörda bland personalen. Självstyrande arbetsteam är ett alternativ som har gett goda resultat inom social- och hälsosektorerna både för de anställda och klienterna. Nu har modellen testats inom ramen för äldrevården i finländsk kontext. 

Arcadaprojektet har testat självstyrning i hemvård och servicehus och hur det påverkat personalens och klienternas välbefinnande. Tanken är att arbetsteamen i vården är både självstyrande och självorganiserande genom att beslutsfattandet, som rör allt från administration och vårdbehov till semesterscheman och kontorslokaler, sker kollektivt men med stöd av chef. 

- Självstyrning har gett goda resultat inom andra sektorer och växer snabbt. Vi såg att detta i grunden kan förändra tjänster för äldre, men hittills har det funnits väldigt lite studier kring området. Vår studie visar att självstyrande team fungerar speciellt bra inom serviceboenden, säger Jukka Surakka, forskningschef på institutionen för hälsa och välfärd vid Arcada.

Teamen i studien påverkades positivt på flera sätt. Arbetsorken ökade,  arbetsgemenskapen förbättrades och arbetsvälbefinnandet ökade. Från kommunernas håll betonades att inställningen till klienternas upplevelse av serviceboendet och hemvården fick ny betydelse då teamen själva såg att de direkt kunde förbättra den. 

- Resultaten är uppmuntrande och visar att självstyrning klart kan öka motivationen bland arbetstagarna och klientens välbefinnande. Dels framkom detta i de intervjuer vi genomförde men det stöddes också av en klar nedgång i till exempel antal sjukdagar. Det tyder alltså att det finns ett ekonomiskt intresse i att öka självstyrningen inom äldreomsorgen, påpekar projektgruppsmedlemmen Thommie Burström från Hanken. 

Projektet leddes av Arcada och genomfördes i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd, Lappeenrannan Teknillinen yliopisto, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu och Hanken Svenska handelshögskolan. Projektet har finansierats av Arbetarskyddsfonden och Stiftelsen Lindstedt. Projektrapporten finns öppet tillgänglig.  

Pressmeddelande