Arcada har startat ett forskningsprojekt om självstyrande arbetsteam inom hemvården. Den självstyrande organisationsmodellen ”Buurtzorg” är ursprungligen utvecklad i Holland för hälsovårdsorganisationer. Modellen har tillämpats i flera länder bl.a. i Japan, USA, Sverige och resultaten har varit goda. Arbetstillfredsställelsen, klienttillfredställelsen och kostnadseffektiviteten har ökat. Modellen testas i två försökskommuner i Finland.

Modellen fokuserar på det väsentliga dvs. personcentrerad vård som fokuserar på att underlätta och upprätthålla en självständighet och autonomi för individen så länge som möjligt. Detta sker i nära samverkan med personens eget nätverk, familj, vänner och sjukvården.

Självstyrande vårdteam består av 4–12 jämställda medarbetare utan chefer.

– Teamens interna ärenden, så som t.ex. semestrar, rekrytering av medarbetare och arbetsscheman bestäms av teamen med strävan till konsensus, berättar Jukka Surakka, forskningschef på Arcada. Tiden som personalen ägnar åt administration är minimal. Teammedlemmarna får därigenom ägna sig åt sitt eget specialkunnande och den vårdande verksamheten.

I det här projektet tillämpas den i Holland utvecklade modellen i hemvården bl.a. i Sibbo.

– Pilotkommunernas personal tränas till att tillämpa den självstyrande arbetskulturen och med coachning motiveras personal till att arbeta i självstyrande team. Coachning pågår under hela projektperioden.

Modellens funktionalitet testas inom pilotkommunen. Modellens effekt gällande arbetstillfredsställelse, klienttillfredsställelse samt produktivitet mäts med kvantitativa och kvalitativa mätare. Projektet förväntas ge svar på om modellen fungerar inom finländsk social- och hälsovård.

Projektet inleddes 1.1.2018 och slutar 31.12.2019. Projektet finansieras av Arbetarskyddsfonden och Stiftelsen Lindstedt, och genomförs i samarbete med Arcada, Institutet för Hälsa och Välfärd, Villmanstrands tekniska universitet (LUT) och Hanken.

Tilläggsinformation:

Forskningschef Jukka Surakka, Arcada, jukka.surakka@arcada.fi, tfn 040 5280 404

Pressmeddelande