Anu Grönlund och projektdeltagare deltar i en workshop under NURED-projektets slutseminarium.
Anu Grönlund och projektdeltagare deltar i en workshop under NURED-projektets slutseminarium.

Två nya läroplaner för hemvårdslära har tagits fram i ett internationellt samarbetsprojekt under ledning av Arcada. Studenterna ska i framtiden få lära sig både stresshantering och användning av e-tjänster i hemvården. 

I Finland, Sverige, Lettland och Estland står hemvårdssektorn inför liknande utmaningar: en växande åldrande befolkning, regional brist på hemvårdare och svårigheter att locka studenter till yrket. Dessutom blir e-tjänster av allt större betydelse också inom hemvården och kunskaper i det behövs för både personal och studenter. 

Under tre års tid har Arcada fungerat som huvudpartner i ett projekt för hemvårdslära tillsammans med Rīga Stradiņš University, Tallinn Health Care College och Mälardalens högskola. Projektet NURED (“Nurse” + ”Education” + ”Development”), som finansierats av EU genom The Central Baltic Programme, har tagit fram två nya läroplaner i hemvårdslära för närvårdar- och sjukskötarstudenter i Östersjöområdet. 

Den 14 november hölls projektets avslutande seminarium vid Arcada där den nya studiehelheten presenterades. Delar av studiehelheten på 16 studiepoäng har redan tagits i bruk vid partnerhögskolorna, berättar projektmedlemmen Anu Grönlund, ansvarig för hälsovårdarutbildningen vid Arcada och doktorand vid Mälardalens högskola. 

- Vi har utgått från läget i arbetslivet och vilka färdigheter hemvårdare upplever sig sakna när vi har tagit fram de nya modulerna. Studenternas respons har också utvecklat modulernas innehåll. Till skillnad från tidigare ingår till exempel mer konkreta mångprofessionella samarbetsövningar i den nya studiehelheten. 

Fyra fokusområden

Målet har varit att förse studenter i hemvårdslära med nya och förbättrade läroplaner som ska främja livslångt lärande, förbättra stress- och tidshanteringskunskaper, öka motivationen och motverka att studenter avbryter sina studier. 

De nya läroplanerna fokuserar på fyra områden: teamwork och yrkesskicklighet, arbetsrelaterad stress samt stress- och tidshantering, e-tjänster och elektroniska hjälpmedel, och pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt (PFA) i arbete med personer med intellektuella funktionsvariationer. 

Vid projektets början skickades en enkät ut till arbetslivet, som över 700 yrkesverksamma inom hemvården i partnerländerna besvarade. På basis av resultaten utformades de nya läroplansmodulerna. 

- Det som var överraskande eller snarare alarmerande läsning var att de som jobbar i hemvården säger sig vara trötta och oroade för sin framtid i branschen. Därför har vi också infört en studiemodul som handlar om stresshantering, för att man redan under studietiden ska få verktyg som gör arbetsbelastningen hanterbar. 

Läroplanernas moduler togs fram i samarbete mellan de olika högskolorna och testades av alla parter, men varje land hade också sitt eget fokusområde. I Finland fokuserade man på att utveckla modulen som gäller teamwork och yrkesskicklighet. Bakgrundsundersökningen bland hemvårdare visade nämligen att de olika yrkesgrupperna inom hemvården inte kände till varandras arbetsuppgifter och hur de skulle kunna arbeta effektivt genom att använda sig av varandras styrkor. Detta ska den nya studiehelheten råda bot på. 

- Från år 2021 då vi börjar införa en ny studieplan för vårdutbildningarna kommer vi systematiskt implementera den nya helheten. Tanken är inte att högskolorna ska vara tvungna att använda hela den nya läroplanen, men vi har funderat på att den för Arcadas del kunde bli en fortbildning eller en del av sjukskötarnas fördjupningsstudier. 

De nya läroplanerna kommer snart finns tillgängliga för alla på engelska online, och samarbetet med partnerhögskolorna fortsätter genom ett Nordplus-nätverk. 

- Att ha arbetat tillsammans med olika kulturer så här länge har varit väldigt lärorikt. Vi har kunnat dra nytta av varandras kunskaper och kommer fortsätta arbeta tillsammans i framtiden med hemvården som språngbräda, säger Grönlund. 

Utbildning, Forskning