Arcadas utvecklingsdirektör Jan-Erik Krusberg
Arcadas utvecklingsdirektör Jan-Erik Krusberg

Kvalitetssystemen i högskolorna i Finland genomgår utvärderingar med jämna mellanrum. Den finländska auditeringsmodellen är omfattande. I den ingår alla grundläggande uppgifter, inte endast utbildning. Arcada auditerades senast år 2011 och står nu inför en ny auditering som görs av nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) den 21–23 november.

Vi träffar Arcadas utvecklingsdirektör Jan-Erik Krusberg inför utvärderingen. Krusberg ansvarar för strukturen i Arcadas ledningssystem och dokumentationen av systemet, som förtydligar arbetsfördelningen inom högskolan, definierar ansvaren och befogenheterna och stakar ut de viktigaste aktiviteterna för att upprätthålla och utveckla en god kvalitetskultur.

– Ledningssystemet utgår från högskolans strategi och tar sikte på att uppnå långsiktiga, väl definierade målsättningar. För oss på Arcada betyder kvalitet att vi uppnår de målsättningar vi har ställt upp för verksamheten, konstaterar Krusberg.

Arcadas kvalitetskultur bygger på resultatmedvetenhet, personligt ansvarstagande och öppen dialog och växelverkan med omvärlden.

– Alla vi på högskolan, såväl studenter som medarbetare, bidrar genom personligt ansvarstagande, gemensam aktivitet och en öppen kommunikation till att Arcada förverkligar sina målsättningar.

Enligt Krusberg är det hälsosamt att regelbundet se över processer, rutiner och förfaringssätt och ser den största nyttan med en extern auditering i de utvecklingsförslag auditeringsgruppen tar fram.

– Det är svårt att förhålla sig objektivt och kritiskt till verksamhet som man själv planerar och förverkligar. Utomstående kan bedöma verksamheten mera objektivt och kan identifiera styrkor och svagheter i förfaringssätt och processer. I många fall har externa auditörer dessutom specialiserat sig på att utvärdera kvalitet och byggt upp ett gott expertkunnande. Externa auditeringar stöder styrningen av högskolan och uppnåendet av de strategiska målsättningarna gällande utbildning, forskning och samverkan.

Kvalitetsstämplar eller -utmärkelser är viktiga i högskolans marknadskommunikation och bidrar till trovärdighet i verksamheten.

– Speciellt viktiga blir kvalitetsstämplar för sökande som inte är bekanta med landets verksamhetskultur. De signalerar att högskolan tar kvalitetsfrågor på allvar.

Arcada genomgår en kvalitetsauditering den 21–23 november. Arcada utvärderas av en nordisk utvärderingsgrupp med Ingegerd Palmér (f.d. rektor för Mälardalens högskola och Luleå tekniska universitet). Läs mer om Arcadas ledningssystem.

Tilläggsinformation:

Utvecklingsdirektör Jan-Erik Krusberg, jan-erik.krusberg@arcada.fi, tfn 0207 699 610

Utbildning, Forskning