En hög kompetensnivå som kan utvecklas flexibelt är den viktigaste styrkan Finland har för att trygga sitt framtida välstånd. Därför bör satsningar på utbildning, forskning och innovationer lyftas fram i nästa regerings strategiska prioriteringar. För att Finland ska klara sig som nation i framtiden måste vi se till att högskolor, forskning och kompetens finansieras. 

Universiteten och yrkeshögskolorna har bundit sig till ansvaret för betydande samhälleliga uppgifter, och utvecklar flexibelt sin verksamhet för att motsvara samhällets behov. För att högskolorna framgångsrikt ska kunna sköta sina uppgifter även i framtiden måste vi i fortsättningen göra större insatser för att deras grundfinansiering ska vara stabil, förutsägbar och på en tillräcklig nivå. 

Vi behöver en långsiktig vetenskapspolitisk strategi samt en innovationspolitik som utöver företag och näringsliv även hållbart tjänar forskningen och högskolevärlden. Finansiering av utbildning och forskning måste ses som en investering i vår egen framgång även i framtiden. 

Den forskning och de innovationer som görs nu är grogrunden för vårt välstånd och vår tillväxt för årtionden – kanske århundraden – framåt. 

Finland behöver fri forskning i världsklass, den bästa möjliga tillämpade forskningen och samverkan mellan vetenskapen och samhället. En högre utbildningsnivå och utveckling finansieringen samt modeller för livslångt lärande är av central betydelse även för sysselsättningsnivån och den ekonomiska tillväxten. 

Högutbildad arbetskraft, produkter med betydande mervärde samt tilltalande kompetenskluster skulle locka internationella experter, investeringar och företag till Finland i högre grad än i nuläget. Arbetsrelaterad invandring bör göras smidigare. 

Åtgärder för en regering vars högskolepolitik har siktet mot framtiden: 

•    Regeringen erbjuder Finland riktlinjer för en långsiktig utbildnings-, vetenskaps- och innovationspolitik, som baserar sig på en konsensus som sträcker sig över regeringsperioder och hållbart tjänar såväl forskningen och högskolevärlden som näringslivet.  

•    Regeringen förbinder sig till att stödja att investeringarna i forskning, utveckling och innovation ska vara 4 % år 2030. Det betyder betydligt större satsningar på offentlig forsknings- och utbildningsverksamhet samt ökad finansiering för högskolor under nästa regeringsperiod. Regeringen ökar stabiliteten och förutsägbarheten för högskolornas finansiering exempelvis genom att permanent ta i bruk högskoleindexen. I nuläget har högskolornas grundfinansiering minskat under hela 2010-talet. 

•    På kort sikt styr regeringen forsknings-, utvecklings- och innovationspolitiken med hjälp av olika finansieringsinstrument på ett sådant vis att överlappning förhindras och fokus hålls på större helheter även i fråga om konkurrensutsatt finansiering. Business Finlands och Finlands Akademis finansiering utvecklas som större och mer strategiska helheter. 

•    Regeringen väljer utbildning och forskning som huvudtemat för sin ordförandeperiod i EU.

Undertecknare: 

Finlands näringsliv EK
 Bildningsarbetsgivarna

Akava 
Finlands Psykologförbund 
Finlands Talterapeutförbund 
Akavas Specialorganisationer
Agronomförbundet
Finlands Juristförbund
Diakoniarbetarnas Förbund 
Finlands Företagshälsovårdareförbund
Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia 
Finlands Tandläkarförbund
Finlands Hälsovårdarförbund
Professorsförbundet
Högskoleutbildade samhällsvetare
Forskarförbundet 
Tradenomförbundet
Ingenjörsförbundet
Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ
Finlands Ekonomer
Teknikens akademiker – TEK
Finlands Farmaciförbund
Privatsektorns Chefer och Specialister YTY
Natur-, miljö- och skogsvetareförbundet Loimu
Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA

Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf
Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf
FSF - Finlands studentkårers förbund 
SAMOK - Finlands studerandekårers förbund 
Aalto-universitetet
Helsingfors universitet 
Östra Finlands universitet 
Jyväskylä universitet 
Lapplands universitet 
Villmanstrands tekniska universitet LUT 
Uleåborgs universitet 
Svenska handelshögskolan 
Konstuniversitetet 
Tammerfors universitet  
Åbo universitet 
Vasa universitet 
Åbo Akademi 
Försvarshögskolan

Yrkeshögskolan Centria 
Yrkeshögskolan Diakonia 
Yrkeshögskolan Haaga-Helia 
Humanistiska yrkeshögskolan 
Tavastlands yrkeshögskola
Högskolan på Åland
Jyväskylä yrkeshögskola 
Sydöstra Finlands yrkeshögskola 
Kajana yrkeshögskola 
Yrkeshögskolan Karelia 
Lahtis yrkeshögskola 
Lapplands yrkeshögskola 
Yrkeshögskolan Laurea 
Yrkeshögskolan Metropolia 
Uleåborgs yrkeshögskola
Polisyrkeshögskolan
Saimaa yrkeshögskola 
Satakunda yrkeshögskola 
Yrkeshögskolan Savonia 
Seinäjoki yrkeshögskola 
Tammerfors yrkeshögskola 
Åbo yrkeshögskola 
Vasa yrkeshögskola
Yrkeshögskolan Arcada
Yrkeshögskolan Novia

Utbildning