Projektförslaget RAPID U har mottagit betydande finansiering från Business Finland (tidigare Tekes) och det tyska ministeriet för näringsliv och energi (BMWi). RAPID U fokuserar dels på fältmätningar av existerande byggnaders U-värden med hjälp av banbrytande mätteknologi, och dels på kommersialiseringen av relaterade U-värdesmätare. Projektet stöds även av Fonden för teknisk undervisning & forskning (TUF), det finska miljöministeriet, Finlands fastighetsförbund och RakLi.

Exakta mätningar är nödvändiga för att kunna fastslå ett byggelements isoleringsförmåga (U-värde), som påverkas kraftigt av byggkvalitet och fukt i konstruktionsmaterial. Detta innebär att en framgång för projektförslaget RAPID U och dess innovativa och kostnadseffektiva U-värdesmätare är ytterst värdefull för fastighetsägare, inte minst genom att minimera riskerna i samband med energirenoveringar och för att möjliggöra noggrannare kvalitetskontroll. Att kunna fastslå exakta U-värden är en grundförutsättning för verklighetsbaserade energicertifieringar, planering av energirenoveringar, kvalitetskontroll av värmeisolering och att upptäcka fuktskador.

RAPID U koordineras av Högskolan Arcada i Helsingfors. Andra partners i projektet är Tammerfors tekniska universitet/Byggnadsfysik, Raksystems insinööritoimisto Oy och FIW München, som koordinerar forskningen i Tyskland. Ytterligare forsknings- och utbildningspartner i Tyskland är Deutsches Energieberater-Netzwerk DEN e.V. – det tyska förbundet för certifierade energikonsulter. Projektet, som nu finansierats och inletts, har en  sammanlagd budget på 1,5 miljoner euro och pågår under två år.

Exakta, men snabba, U-värdesmätningar är möjliga redan i dag, men erbjuds endast av en väldigt liten grupp erfarna experter och med väderlek som en begränsande faktor. Eftersom målet är en stor spridning av U-värdesmätningar är fler experter som erbjuder servicen och en längre mätperiod ett måste. Därför behövs mer avancerad utbildning och att principer för vädrets inverkan definieras.

En stor utmaning för snabb U-värdesmätning i existerande byggnader är de olika väggkonstruktioner som återfinns i byggnader från olika tidsperioder. Därför ligger RAPID U-projektets fokus på att utreda mätningarnas begränsningar vad gäller termisk tröghet i de vanligaste sorternas väggkonstruktioner och vid varierande utomhustemperaturer. Därtill behöver fukt och köldbryggor lika detaljerade studier. Eventuella begränsningar för mätningarna undersöks via simulationer samt mätningar i testlaboratorier. RAPID U-resultaten jämförs med ytterst tidskrävande och traditionalla U-värdesmätningar utförda av värmeflödessensorer för validering.

På basis av det data som insamlas och de slutsatser som dras skapar RAPID U-projektet en detaljerad manual för branschexperter.
– Men expertis kan inte endast bygga på att läsa manualer och instruktioner, konstaterar Dr. Mikael Paronen, Prefekt för Institutionen för energi- och materialteknik på Arcada och en av mätinstrumentets skapare. Därför kommer betydande resurser att läggas på att utbilda användarna.

Det existerande utbildningsmaterialet för U-värdesmätaren anpassas för den tyska marknaden och kompletteras med den nya informationen gällande termisk tröghet. Fortlöpande utbildning förverkligas i Tyskland i framtiden av DEN e.V.
­– All aktivitet som pågår inom projektet har som mål att snabba U-värdesmätningar ska få ett stort genomslag på marknaden. Fokus ligger just nu också på att finjustera instrumentet för enklare användning, att utveckla principer för att samla data på fältet och rapportsystem, säger Dr. Paronen.

Ytterligare information:
Dr. Mikael Paronen
Prefekt för Institutionen för energi och materialteknologi vid Arcada
mikael.paronen@arcada.fi
+358 41 44 32 109

Pressmeddelande