Arcada kehittää toimintaansa jatkuvasti voidakseen olla kansallisesti ja kansainvälisesti houkutteleva sekä kilpailukykyinen korkeakoulu. Kehitämme toimintatapoja ja rutiineja, joiden avulla voimme säännöllisesti arvioida koulutuksen sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan merkitystä, tehokkuutta ja vaikuttavuutta.

Arcadan hallintojärjestelmä perustuu PDCA-malliin eli Demingin kehittämisympyrään, jonka mukaan järjestelmällinen kehittämistyö sisältää neljä vaihetta: suunnittelu (Plan), tekeminen (Do), arviointi (Check) ja vakiinnuttaminen (Act).

Laatukulttuuri

Arcadan laatukulttuuri perustuu tulostietoisuuteen, henkilökohtaiseen vastuunottoon ja avoimeen ilmapiiriin/vuoropuheluun sekä vuorovaikutukseen ympäröivän maailman kanssa. Niin opiskelijat kuin työntekijätkin tukevat vastuullisuudellaan, yhteistyöllään ja avoimella kommunikaatiollaan Arcadaa tavoitteiden saavuttamisessa.

Johtajien, opettajien, ohjaajien, tutorien, tutkijoiden, opiskelijoiden ja hallintohenkilöstön välinen suora viestintä on tärkeä osa Arcadan laatukulttuuria. Henkilökohtaiset kosketuspinnat ovat olennaisen tärkeitä opintojen sisältöä ja opiskeluympäristöä koskevan tiedon keruussa.

Opiskelijoiden osallistuminen korkeakoulun tärkeimmille päätöksentekotasoille on keskeinen tekijä hyvän laatukulttuurin kannalta.

Opiskelijoilta kerätään palautetta henkilökohtaisten kanavien lisäksi myös sähköisen palautejärjestelmän avulla. Arcada on jatkuvassa vuorovaikutuksessa alumnien, elinkeinoelämän, yhteistyökorkeakoulujensa ja muiden sidosryhmiensä tai yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa.

Kuka vastaa laadusta Arcadassa?

Jokainen työntekijä vastaa itse oman toimintansa laadusta. Opiskelijat voivat vaikuttaa Arcadan toiminnan laatuun osallistumalla Arcadan keskeisiin päätöksentekoelimiin sekä työ- ja asiantuntijaryhmiin. Opiskelijat ovat mukana Arcadan hallituksessa, laatuneuvostossa ja eri lautakunnissa sekä työryhmissä.

Seuranta ja arviointi

Toiminnan laatua seurataan vuotuisilla laaturaporteilla sekä laitosten ja yksiköiden kanssa pidettävillä sisäisillä tuloskeskusteluilla. Johtoryhmä seuraa säännöllisesti toiminnan edistymistä ja korkeakoulun kehittämistoimien toteutumista.

Laitosten laatuneuvosto kehittää ja seuraa koulutuksen laatua sekä vastaa opiskelijapalautteen keruun toimivuudesta ja tietojen käytöstä laadun parantamiseksi.

Arcadan hallitus seuraa säännöllisesti toiminnan kehittymistä korkeakoulun strategian mukaisesti ja toiminnan sopeuttamista toimintaympäristön muutoksiin.

Laadunarvioinnissa tarkastellaan toimintatapojen, prosessien ja järjestelmien tarkoituksenmukaisuutta tavoitteisiin tai tarkoitukseen nähden.

Laatujohtamisjärjestelmän auditoinneilla seurataan laatutyön järjestelmällisyyttä ja sitä, noudatetaanko valittuja toimintatapoja koko organisaatiossa. Laatujohtamisjärjestelmä käsittää kaikki toiminnot. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) käyttämä auditointimalli perustuu yliopistojen ja korkeakoulujen laadunvarmistusta koskeviin ENQA:n eurooppalaisiin periaatteisiin ja suosituksiin.

Arcadan laadunvarmistus pohjautuu näihin ohjeisiin ja suosituksiin. Tutkintotavoitteisen sekä muun koulutuksen säännöllisessä arvioinnissa käytetään apuna metodiikkaa, joka perustuu itsearviointiin sekä opiskelijoista, asiantuntijoista ja kansainvälisistä arvioijista koostuvan asiantuntijaryhmän tekemään ulkopuoliseen arviointiin.

Arcada auditoitiin viimeksi vuonna 2017. Auditoinnin suoritti Korkeakoulujen arviointineuvosto (KKA). Raportti on luettavissa täällä.

Anna palautetta!

Arcada arvostaa suoraa vuoropuhelua, sillä sen avulla voimme kehittää toimintojamme ja parantaa niiden laatua. Otamme mielellämme vastaan palautetta.

Täytä palautelomake!

Haluatko lisätietoja Arcadan laatujohtamisjärjestelmästä ja laatukulttuurista? Ota yhteyttä: