Menu

Navigation

ERASMUS-intensiivikurssi PRO-ACTE Arcadassa: Muuttamassa eurooppalaisten suhtautumista vanhuksiin

Lehdistötiedote 21.3.2012 

ERASMUS-intensiivikurssi PRO-ACTE Arcadassa: 

Muuttamassa eurooppalaisten suhtautumista vanhuksiin

PRO-ACTE (Positive and Resource Oriented Approaches in Care Towards Elderly) on ERASMUS-intensiivikurssi (IP), jossa on mukana seitsemän yhteistyökumppania neljästä Euroopan maasta. Kurssin toimeenpano vuonna 2012 tapahtuu ammattikorkeakoulu Arcadassa Helsingissä 21.–31.3.2012.

Toimeenpanossa on mukana 50 opiskelijaa ja 15 opettajaa yhteensä seitsemästä korkeakoulusta Puolassa, Suomessa, Sloveniassa ja Belgiassa, jotka edustavat sosiaalityötä, sairaanhoitoa ja vanhustenhoitoa. PRO-ACTEn tavoitteena on muuttaa yhteiskunnan ja hoitohenkilökunnan asenteita vanhuksia kohtaan sekä edistää alan opiskelijoiden, opettajien ja asiantuntijoiden aitoa monikulttuurista ja monialaista yhteistyötä. Tämä on kaikille osanottaville korkeakouluille ensimmäinen kerta, kun useiden eri laitosten henkilökunnat tekevät yhteistyötä yhteisessä opinto-ohjelmassa.

PRO-ACTE-intensiivikurssilla oppilaiden aktiivinen oppiminen perustuu vanhustenhoidon parissa työskentelevien organisaatioiden esittämiin oikean elämän haasteisiin. Oppilaat ratkovat näitä alan asiantuntijoiden laatimia haasteita aidoilla monialaisilla menetelmillä. Vuonna 2012 hankkeessa ovat mukana Kustaankartanon vanhustenkeskus, Folkhälsanin senioritalo ja Folkhälsan Silviahemmet.

Muuttamassa eurooppalaisten suhtautumista vanhuksiin 

Vuosi 2012 on Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalainen teemavuosi. Vanhusten osuus Euroopan väestöstä kasvaa tasaisesti. Teemavuosi on Euroopan komission aloite, jonka tavoitteena on parantaa vanhusten asemaa, auttaa heitä olemaan aktiivinen osa yhteiskuntaa ja kannustaa aktiivista ikääntymistä.

PRO-ACTE-intensiivikurssi pyrkii tarjoamaan uusia näkökulmia vanhusten roolista ja kuvasta läntisissä yhteiskunnissamme. Euroopan väestön ikääntymisen kannalta onkin erityisen tärkeää, millä tavalla sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaajat ja sairaanhoitajat lähestyvät vanhuksia. Vanhukset kohtaavat usein negatiivisia lähestymistapoja sekä terveys- että sosiaalipalveluissa. PRO-ACTE-intensiivikurssin osanottajien tavoitteena on tarjota hoitohenkilökunnalle työkaluja ja menetelmiä, jotka antavat vanhuksille mahdollisuuden pysyä itse vastuussa omasta ja muiden elämästä ja kehittää kompetensseja, joiden avulla vanhukset voivat säilyttää asemansa yhteiskunnassa. PRO-ACTE-intensiivikurssi pyrkii ensisijaisesti opettamaan miten positiivisia ja resurssi-orientoituneita lähestymistapoja voidaan hyödyntää vanhusten kanssa käytännössä.
− Ulkomaalaisten, erilaisista kulttuuri- ja koulutustaustoista ponnistavien opiskelijoiden ja opettajien kanssa yhteistyössä laadittu opinto-ohjelma tarjoaa eurooppalaiset puitteet lähestyä vanhuksia positiivisesti ja resurssi-orientoituneesti. Se luo perustan vertailevalle ymmärrykselle vanhustenhoidon hyvistä menettelytavoista, kertoo Åsa Rosengren, yliopettaja ja sosiaali-alan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon ohjelmavastaava ammattikorkeakoulu Arcadasta.

Toimeenpano Arcadassa 21.–31.3.2012

PRO-ACTE-intensiivikurssi on kolmivuotinen projekti. Toimeenpanovaihe on kerran vuodessa. Tänä vuonna toimeenpano tapahtuu 21.31.3.2012 ammattikorkeakoulu Arcadassa Helsingissä. Toimeenpanovaihe koostuu muun muassa opettajien kokouksista, ryhmätehtävistä, luennoista ja työpajoista. Toimeenpanovaihe päättyy loppuseminaariin. Vuonna 2013 toimeenpanovaiheen järjestää K.H.Kempen University College Belgiassa.

 

ARCADA VIESTINTÄ

Lisätietoja
Åsa Rosengren, yliopettaja ja sosiaali-alan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon ohjelmavastaava, ammattikorkeakoulu Arcada, +358 40 8340 862, asa.rosengren@arcada.fi

 

ERASMUS-intensiivikurssi

Elinikäisen oppimisen ohjelma on osa EU:n jäsenmaiden ja Euroopan komission eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategista kehystä (ET2020). Ohjelman tavoite on tukea eurooppalaisten oppilaiden, opettajien ja kouluttajien elinikäistä oppimista ja liikkuvuutta. ERASMUS-intensiivikurssit (IP) ovat lyhyitä opintojaksoja, jotka tuovat yhteen oppilaita ja opettajia vähintään kolmen osanottavan maan korkeakouluista. Intensiivikurssien tavoitteena on tarjota oppilaille ja opettajille mahdollisuus työskennellä yhdessä monikansallisissa ryhmissä ja näin hyödyntää erityisiä oppimis- ja opetusmetodeja, joita ei ole mahdollista toteuttaa yhden laitoksen sisällä, sekä antaa uusia näkökulmia opiskeltavaan aiheeseen.
(http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc900_en.htm)

PRO-ACTE korkeakoulut

K.H.Kempen University College, Belgia
Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Suomi
Joensuun kaupunki / Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Suomi
Ammattikorkeakoulu Arcada, Suomi
University of Primorska, Slovenia
Institute of Sociology, Jagiellonian University, Puola
Institute of Nursing and Midwifery, Jagiellonian University, Collegium Medicum, Puola

Arcada

Arcada on Helsingissä sijaitseva moderni korkeakoulu. Tarjoamme korkeatasoista opetusta ja jatkokoulutusta ruotsiksi ja englanniksi 2 900 opiskelijallemme. Uskomme läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa, teemme yhteistyötä noin yhdeksänkymmenen korkeakoulun ja yliopiston kanssa ympäri maailman sekä harjoitamme yhteiskunnallisesti merkittävää ja hyödyllistä tutkimustoimintaa. Siksi Arcadassa suoritettu liiketalouden, matkailun, media-alan, tekniikan, urheilun tai sosiaali- ja terveysalan tutkinto on haluttu ja sillä on merkitystä työnantajille.