Skip to main content

Erikoistumiskoulutus

Asiakas– ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus laajentaa ja syventää sosiaali- ja terveysalan ammatillista osaamista siten, että koulutuksen suorittaneilla on vahva ammatillinen osaaminen asiakas- ja palveluohjauksen asiakastyöhön, palvelujen ja palveluketjujen kehittämiseen sekä palveluinnovaatioiden rakentamiseen. Koulutuksen suorittanut henkilö voi toimia vaativissa palveluohjauksen ja palveluiden yhteensovittamisen tehtävissä muun muassa palveluohjaajana, case managerina ja palveluiden integroijana.

Avun ja tuen tarpeet ovat aikaisempaa monimuotoisempia. Ihmisten kohtaamiin haasteellisiin elämäntilanteisiin voi liittyä esimerkiksi koulutus- tai työelämästä syrjään jääminen, toimeentulo-ongelmat sekä mielenterveyden ja päihteiden käytön hallinnan pulmat. Asiakas- ja palveluohjauksen työmuotoja, -käytäntöjä ja -menetelmiä sekä ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta tulee kehittää, jotta asiakkaiden palveluntarpeet tunnistetaan ja niihin voidaan vastata.

Koulutuksen jälkeen voit toimia vaativissa palveluohjauksen ja palveluiden yhteensovittamisen tehtävissä muun muassa palveluohjaajana, case managerina ja palveluiden integroijana.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus soveltuu sosiaali- ja terveysalan (AMK) tutkinnon mutta myös muun soveltuvan korkeakoulututkinnon sekä ammattikorkeakouluja edeltäneen opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävä tiedollinen ja taidollinen osaaminen erikoistumiskoulutuksen suorittamista varten. Erikoitumiskoulutus on tarkoitettu muun muassa sosionomin, geronomin, kuntoutuksen ohjaajan, sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, ensihoitajan, kätilön, fysioterapeutin ja toimintaterapeutin ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille.

Koulutuksen sisältö ja toteutus

Koulutuksessa on kuusi opintojaksoa. Opintojaksoittain on määritelty osaamistavoitteet, jotka huomioon ottaen erikoistuja laajentaa ja syventää ammatillista osaamistaan.
•    Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat (5 op)
•    Palvelutarpeiden arviointi ja työkäytännöt (5 op)
•    Moniammatillisen yhteistyön asiantuntijuus (5 op)
•    Vuorovaikutus ja osallisuus moniammatillisessa asiakastyössä (5 op)
•    Sosiaalisesti ja eettisesti kestävä asiakas- ja palveluohjaus (5 op)
•    Kehittävä ja vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus (5 op)

Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Lähityöskentelypäivien lisäksi on itsenäistä, ohjattua opiskelua. Erikoistumiskoulutuksessa käytetään verkko-oppimisympäristöä (MoodleRooms).

Koulutuksessa tehdään kirjallisia oppimistehtäviä ja kehittämiskokeilu. Oppimistehtävien avulla ammatillisen osaamisen kehittymisestä saadaan jatkuvaa tietoa ja erikoistuja saa jatkuvaa palautetta omasta edistymisestään.

Aikataulu

Koulutus käynnistyy 16.1.2020 ja päättyy marras-joulukuussa 2020. Koulutukseen kuuluu noin yhdestä kahteen lähipäivää kuukaudessa. 

Koulutuksen alustavat lähipäivät ovat:

  • 16–17.1.2020 klo 8.30–16
  • 12–13.3.2020 klo 8.30–16
  • 7–8.5.2020 klo 8.30–16
  • 3–4.9.2020 klo 8.30–16
  • 15–16.10.2020 klo 8.30–16
  • 26.11.2020 klo 8.30–16.00
     

Kurssin tiedot

Opintopisteet:

30 OP

Paikkamäärä:

10

Ajankohta:

16.1-31.12.2020

Viimeinen hakupäivä:

Opetuskieli:

Suomenkielinen

Hinta:

0 €

Toteutus on maksuton opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän avustuksen vuoksi

Järjestäjä:

Ammattikorkeakoulu Arcada

Hae tästä

Hae viimeistään 31.10.2019.  Lisätietoa hakuprosessista löytyy alempaa.

Hae tästä!

Hakeminen

Valinnan pisteytys määräytyy motivaatiokirjeen (enintään 8 pistettä) ja sosiaali- ja terveysalan työkokemuksen (enintään 4 pistettä) perusteella.

Motivaatiokirje (laajuus enintään kaksi sivua):
•    Kuvaa miksi haet koulutukseen? (max. 2 p.)
•    Pohdi, millaista asiakas- ja palveluohjauksen osaamista tarvitset tulevaisuudessa? (max. 2 p.)
•    Kerro, miten voit työssäsi ja/tai työurallasi hyödyntää koulutuksessa hankittua osaamista? (max. 2 p.)
•    Pohdi opiskelun, työelämän ja muun elämäsi yhteensovittamista? (max. 2 p.)

Sosiaali- ja terveysalan työkokemus:
•    ei työkokemusta = 0 pistettä
•    alle 2 vuotta = 1 piste
•    2–5 vuotta = 2 pistettä
•    6–10 vuotta = 3 pistettä
•    yli 10 vuotta = 4 pistettä 

Työkokemus tulee olla hankittu 31.10.2019 mennessä. Valituille ilmoitetaan viimeistään 15.11.2019, ja valitun tulee vahvistaa paikan vastaanottaminen 5.12.2019 mennessä.

Kysymyksiä koulutuksen sisällöstä?

Arla Cederberg

Lehtori

+358 294 282 542

Kysymyksiä hausta?

Marika Blomster

Marika Blomster

Täydennyskoulutussuunnittelija

+358 294 282 505