Menu

Navigation

Toimintaterapia

Haluatko luovan, itsenäisen ja vaihtelevan työn sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla? Toimintaterapeutin tutkinto antaa valmiudet ihmisläheiseen työhön, ja saat mahdollisuuden parantaa ihmisten elämää.

Apua tarvitaan

Toimintaterapeutti auttaa ihmisiä, joiden kyky selvitä päivittäisestä arjesta on heikentynyt sairauden tai vamman takia. Keskeistä toimintaterapeutin työssä onkin selvittää, millaisia vaikeuksia todettu sairaus tai vamma aiheuttaa. Toimintaterapeutti auttaa alentuneesta toimintakyvystä kärsiviä selviytymään tärkeistä arjen toiminnoista erilaisten apuvälineiden ja yksilöllisten ratkaisujen avulla. 

Keskipisteessä ihminen

Toimintaterapeutti työskentelee lasten, nuorten, aikuisten tai vanhusten parissa. Työssä voi mm. tukea lapsia ja nuoria ja parantaa ja edesauttaa heidän mahdollisuuksiaan osallistua mielekkääseen toimintaan leikeissä, koulussa ja vapaa-ajalla. Toinen keskeinen työkenttä liittyy heikentyneestä toimintakyvystä kärsivien työikäisten ihmisten työkyvyn tukemiseen ja parantamiseen sekä työkyvyn palauttamiseen sellaiselle tasolle, että ihmiset voivat jatkaa työssään. Kolmas tärkeä toimintaterapian alue on edistää pitkäaikaissairaiden toimintamahdollisuuksia sekä parantaa ja ylläpitää ikääntyvän väestön toimintakykyä.

Laaja tietopohja

Toimintaterapeutti auttaa ihmisiä, joiden toimintakyky on heikentynyt, elämään toimivampaa elämää. Arcadassa toimintaterapian opiskelijoilla on mahdollisuus aktiiviseen ja henkilökohtaiseen ohjaukseen opintojen aikana. Teoreettiset opinnot koostuvat pääasiassa toimintaterapian ja toiminnan tieteen opinnoista, joissa keskitytään teorioihin ihmisestä toiminnallisena olentona sekä siihen, miksi toiminta on tärkeää ihmisen terveydelle. Lisäksi toimintaterapian opiskelijat syventyvät tiettyihin monitieteellisiin aineisiin, jotka tukevat toimintaterapian opintoja. Keskeisimpiä täydentäviä aineita ovat yhteiskunta- ja käyttäytymistieteelliset aineet, kuten sosiologia, sosiaalipsykologia ja psykologia, sekä lääke- ja luonnontieteelliset aineet, kuten anatomia, fysiologia, neurologia, psykiatria ja geriatria.

Tutkintoon sisältyy myös harjoittelu, joka tehdään sairaalassa, terveyskeskuksessa, koulussa tai jossakin muussa vastaavassa organisaatiossa, jossa toimintaterapeutteja toimii. 

Työelämäyhteydet laajentavat työkenttää

Toimintaterapeutit työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntoutuksen parissa mutta myös koulutoimessa sekä itsenäisinä ammatinharjoittajina. Opinnot on suunniteltu siten, että opiskelijoiden työskentelytapa on jo ensimmäisestä opiskeluvuodesta alkaen asiakaskeskeinen ja työtä tehdään yhteistyössä työelämän toimijoiden kanssa. Työelämäyhteyksien myötä opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua erilaisiin kehitysprojekteihin, joissa opitaan ohjauksen avulla hyödyntämään tutkimusta luontevana osana työelämätaitoja. Toimintaterapeutin tutkinto on pätevä myös muualla Euroopassa.

Toimintaterapeutin koulutus antaa lisäksi mahdollisuuden vähitellen laajentaa ja syventää ammatillista osaamista ja suorittaa myöhemmin ylemmän korkeakoulututkinnon eli maisterintutkinnon.

Tutkinto ja tutkintonimike: 
Toimintaterapeutti (AMK)
Laajuus (op): 
210
Opiskeluaika (vuosia): 
3.5
Aloituspaikkoja: 
15
Yhteyshenkilö: 
Denice Haldin
Kieli: 
Ruotsi

Läs mer om ansökan

Kontaktinfo