Skip to main content

AMK-tutkinto

Sosionomi

Sosionomi tarkastelee ihmistä yhteiskunnan osana ja tukee elinehtojen kehittämistä

Tutkintonimike

Sosionomi (AMK)

Taso

Bachelor

Kesto

3,5 vuotta

Laajuus

210 op

Kieliprofiili

Ruotsi

Sosionomin tutkinnon opetuskieli on ruotsi. Arcadan kansainvälinen opiskeluympäristö ja mahdollisuus opiskella ja suorittaa käytännön harjoittelu kotimaassa sekä ulkomailla antavat valmiudet myös kansainväliselle uralle.

Sosionomiopiskelijat oppivat tarkastelemaan yksilöitä eri näkökulmista, huomioimaan yhteiskunnan muutoksia ja ymmärtämään sosiaalisen yhteispelin merkityksen eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa oleville ihmisille. Sosionomi ymmärtää, miten sosiaaliset ongelmat syntyvät ja miten niitä voidaan ehkäistä tai miten niihin voidaan puuttua. Sosionomi innoittaa, tukee ja vahvistaa yksilön mahdollisuuksia ja kykyä muutoksiin, osallistumiseen ja elämänhallintaan. Sosionomin tutkinnon suorittaneella on tiedot ihmisten ja yhteiskunnan toiminnasta, ja hän työskentelee asiakkaiden hyvinvoinnin ja sosiaalisen turvan parantamiseksi.

Opiskelijat kohtaavat eri asiakasryhmiä, kuten lapsia, vanhuksia ja vammaisia, ja heillä on mahdollisuus erikoistua opintojen aikana valintansa mukaan. 

Koulutus antaa valmiudet itsenäiseen ja vastuulliseen työskentelyyn, ja siihen sisältyy myös johtamis- ja tiimityöopetusta. Tavoitteena on kouluttaa yrittäjähenkisiä ja innovatiivisia sosionomeja, joilla on valmiudet osallistua sosiaalisektorin kehittämiseen.

Sosionomin tutkinto tarjoaa monenlaisia työmahdollisuuksia, ja koulutetuista henkilöistä on kova kysyntä. Sosionomi voi työskennellä esim. koulukuraattorina, lastensuojelussa tai vanhustenhuollossa. Tutkintoon voi myös sisällyttää 5-vuotiaiden ja sitä nuorempien lasten lastentarhanopettajan pätevyyden. 

Sosionomin kelpoisuusvaatimuksista on säädetty laissa sosiaalialan ammattihenkilöistä (817/2015). Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista koskevan lain 6 §:ssä on säädetty sosiaaliohjaajan kelpoisuusvaatimuksista ja 7 §:ssä lastentarhanopettajan kelpoisuusvaatimuksista. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) 7 §:ssä on säädetty kuraattorin kelpoisuusvaatimuksista.

Löydät lisää tietoa tästä koulutusohjelmasta ruotsinkielisiltä sivuilta.