Nopeiden U-arvomittausten kaupallistamista edistävälle hankkeelle on myönnetty merkittävä tukirahoitus. Sekä Business Finland että Saksan kauppa- ja energiaministeriö ovat tehneet positiiviset rahoituspäätökset RAPID U-hankkeelle varsin mittavien rahoitusten osalta. Hankkeen muut tukijat ovat Stiftelsen för teknisk utveckling och forskning, Suomen ympäristöministeriö, RakLi ja Kiinteistöliitto.

Rakennusten ulkovaipan muodostavien rakenteiden todellinen eristekyky voidaan selvittää ainoastaan mittaamalla, koska rakentamisen laatu ja rakenteiden altistuminen kosteudelle vaikuttavat siihen merkittävästi. Tämän johdosta RAPID U-hanke tulee hyödyntämään kiinteistönomistajia: laadunvalvonta ja korjausrakentamisen suunnittelu voidaan toteuttaa nopeilla mittauksilla kustannustehokkaasti ja rakenteita rikkomatta. Muita menetelmän sovellusalueita ovat esimerkiksi energiatodistukset ja rakennekosteuden kartoitus ulkovaipan osalta.

Hankkeen koordinaattorina toimii Arcada ja konsortion muut jäsenet ovat Tampereen teknillinen yliopisto/rakennusfysiikka, Raksystems Insinööritoimisto Oy, FIW Munchen ja Deutsches Energieberater-Netzwerk (DEN eV). Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 1,5 M€ ja kesto kaksi vuotta.

Nopeat ja tarkat U-arvon mittaukset ovat mahdollisia jo tänään mutta niitä tarjotaan ainoastaan hyvin pienelle joukolle kokeneista asiantuntijoista. Mittausvolyymiä rajoittaa myös sääolosuhteet. Koska RAPID U-hankkeen tavoite on U-arvon mittausten laaja hyödyntäminen on tämän johdosta osaavien mittaajien määrää kasvatettava voimakkaasti ja säästä johtuvia mittausrajoitteita vähennettävä. Hanke keskittyy siten koulutuksen kehittämiseen ja sääolosuhteista johtuvien mittausrajoitusten minimointiin.   

Suurin haaste nopeiden U-arvomittausten osalta on varsin kirjava rakennuskanta eri ikäkausien ja erilaisten ulkoseinärakenteiden takia. Tämän johdosta hankkeen päätavoite on määrittää seinärakenteiden termiseen hitauteen ja tehokkaaseen lämmöneristykseen liittyvien mittausrajoitusten raja-arvoja eli toisin sanoen laatia ohjeita millaisissa sääolosuhteissa eristekykyyn liittyvät nopeat U-arvon mittaukset voidaan tehdä riittävällä tarkkuudella.  Tämän lisäksi hankkeessa selvitetään kostuneiden ja kylmäsiltoja sisältävien rakenteiden mittausten ohjeistusta. Tutkimus perustuu simulaatioihin ja tulokset varmistetaan laboratoriomittauksia, joissa testikappaleina ovat riittävät suuret seinärakenteet. Hankkeen tulosten perusteella laaditaan ohjekirja kenttämittauksia varten.

Mittausten yksinkertaisuuden ja nopeuden johdosta mittaajan ammattitaito ratkaisee tulosten luotettavuuden. Tämän johdosta nopeiden U-arvon mittalaitteiden käyttöä edellyttävä ammattitaito varmistetaan noin kolmen päivän koulutuksella. Merkittävä osa hankkeen resursseista onkin varattu koulutustoiminnan kehittämiseen ja Suomessa kehitetyn koulutuksen aloitukseen Saksassa. Luonnollisesti osa oppimateriaalista muokataan saksalaisen rakennuskannan ja lainsäädännön mukaiseksi ja uusi tieto termiseen hitauteen liittyen lisätään oppimateriaaliin hankkeen aikana. RAPID U-hankkeessa kehitetään myös teknisiä työkaluja kenttämittauksia ja raportointia varten.

Lisää tietoa:
Dr. Mikael Paronen
Koordinaattori, Osaston johtaja
mikael.paronen@arcada.fi
+358 41 44 32 109

Lehdistötiedote