Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) lehdistötiedote:

Yrkeshögskolan Arcada sai laatuleiman - vahvuutena opiskelijoita osallistava laatukulttuuri 

Yrkeshögskolan Arcada sai Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toteuttamassa kansainvälisessä audi-toinnissa laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 22.3.2018 alkaen. Arcadan laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia. 

Auditointiryhmän mukaan yhtenäinen ja hyvin juurtunut laatukulttuuri luo hyvän pohjan toiminnan laadun kehittämiselle Arcadassa. Yksilön vastuuta korostetaan voimakkaasti ja laatua kehitetään mahdollisimman lähellä toimintaa ja opiskelijoita. 

– Korkeakoululla on luovia ja systemaattisia tapoja kerätä opiskelijapalautetta. Opiskelijoiden ja myös ulkois-ten sidosryhmien palaute vaikuttavat vahvasti toiminnan kehittämiseen, sanoo auditointiryhmän puheenjoh-taja Ingegerd Palmér. 

Arcada on tehnyt päämäärätietoisesti töitä edistääkseen opiskelijoiden valmistumista. Korkeakoulu saa au-ditointiryhmältä kiitosta niistä tavoista, joilla se seuraa opiskelijoiden opintosuorituksia ja tarjoaa tukea opis-kelijoille. 

Arcada on huomioinut kehittämistyössä vuonna 2011 toteutetun edellisen auditoinnin useat suositukset. Muun muassa tutkimus-, kehitys- ja innovointitoiminnan ohjausta, tiedotusta, tukipalveluita ja seurantaa on parannettu. 

Auditoinnissa tarkasteltiin yksityiskohtaisemmin kolmea koulutusta. Laatutyö fysioterapian koulutuksessa ja International Business Management -koulutuksessa arvioitiin parhaalle, edistyneelle tasolle. Koulutusten opettajat ja opiskelijat tekevät hyvin sitoutuneesti yhteistyötä koulutuksen laadun kehittämiseksi. Koulutuk-silla on myös systemaattiset tavat koulutuksen työelämärelevanssin varmistamiseksi. 

Auditointiryhmä antoi Arcadalle myös suosituksia laatujärjestelmän kehittämiseen. 

– Arcadan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisäämiseksi korkeakoulua kannustetaan konkretisoimaan yh-teiskunnalliset tavoitteensa. Tämä edistäisi myös tavoitteiden mittaamista ja seuraamista sekä niistä viesti-mistä, Palmér kertoo. 

Auditointiryhmän mukaan Arcadan pitäisi myös antaa opiskelijoille systemaattisesti vastapalautetta eli tie-toa opiskelijapalautteen perusteella tehdyistä muutoksista. 

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditoinnit käynnistettiin Suomessa vuonna 2005, ja auditointeihin on osallistunut kaikki yliopistot ja ammattikorkeakoulut. Auditointiraportti on luettavissa Kansallisen koulutuk-sen arviointikeskuksen verkkosivuilla www.karvi.fi

Lehdistötiedote